Masz pytanie?
Masz pytanie?
Pytania i zamówienia przez telefon lub mail
22 828 28 18
kontakt@emobilne.pl    Piotr Arek
SprawdŸ nas na Facebook'u
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

ZAMÓWIENIA, OFERTY, ZAPYTANIA

Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

Henwar Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Perzyńskiego 20, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w tym w sprawach objętych przedmiotem umowy zawartej ze Spółką. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, świadczenia usług, ewidencji faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione, realizacji czynności finansowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2018 r. poz. 419), ustawy z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz z przepisami odsyłającymi do tych ustaw. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub inny przepis prawa zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych będzie rezygnacja z nawiązania współpracy.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez wyżej wymienione przepisy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony obowiązującymi przepisami.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Mogą być przetwarzane za Pani/Pana zgodą w formie profilowania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i kontroli.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit f RODO.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: e-mail: iodo@henwar.pl
oraz w Biurze Zarządu Spółki ul. Perzyńskiego 20, 01-883 Warszawa.

 

Administrator Danych Osobowych

 

 

* Czytaj więcej – polityka prywatności:

 

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Henwar Spółka z o.o. sp. k., reprezentowana przez Prezesa Zarządu, z siedzibą w Warszawie ul. Perzyńskiego 20. Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem iodo@henwar.pl i nr. tel. 22 828 28 18.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Spółki.

Pani/Pana osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, jeżeli takie przekazanie realizowane jest na Pani/Pana życzenie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być za Pani/Pana zgodą w formie profilowania w celu dostosowania realizowanej usługi do Pani/Pana indywidualnych potrzeb.

Bliższe informacje może otrzymać Pani/Pan w siedzibie Spółki.